www.miljevcimojidragi.de

 • Dobro došli!

  Mirko Malenica Mirče


  Milan Malenica

  Mom unuku Milanu

  Radujem se
  naš dragi Milane
  sve mi lipo
  o tebi divane.

  Da si šesan
  a takav i jesi
  lipi osmijeh
  u svemu te resi.

  Sladak jesi
  i sladak ćeš biti
  nek šeširić
  od sunca te štiti.

 • Kategorije

Krka i Miljevci!

02/05/2012 (Blog)


Pogled s Visovca prema Roškom slapu!

Hladna vodo i zimi i liti
uz tebe je uvik lipo biti
dok plovimo ja i moja lađa
novi život ponovo se rađa.


Filijalna crkva Sv. Petra i Pavla je u Širitovcima i bila je sagrađena još u predtursko doba i služila je kao župna crkva. Početkom XVIII. st. je obnovljena. God. 1912-13. stara je crkva porušena i sagrađena nova kamena. Crkva je više puta popravljana kao g. 1958, 1970, 1975, 1978, 2011.Na pročelju je zvonik na dva sprata. Crkva ima četvrtastu apsidu. U njoj su uz križ i kipovi sv. Petra i Pavla (Tirol) a u lađi su kipovi Srca Isusova i Bezgrešne, nabavljeni g. 1966. Novi oltar prema puku isklesao je Ante Ušljebrka (1970).

Nasred sela sasičena jela
znat ćeš mala s kim si započela.


Crkva svetih Petra i Pavla u Širitovcima
na Miljevcima viđena kamerom s južne strane
na putu od Gornjih Brištana prema Širitovcima!

Sveti Petar nasred Miljevaca
više cura neg crni ovaca
sveti Petre platit ću ti misu
samo reci lipe cure di su.


Župna crkva Imena Isusova u Drinovcima na Miljevcima!

Župna crkva Imena Isusova bila je sagrađena početkom XVIII. stoljeća. Od stare crkve je sačuvana polukružna svoltana apsida i kamen nad sporednim vratima na kojemu je upisana godina 1759. što ju je dao uklesati tadašnji župnik fra Petar Petrović iz Vrlike (FR PP) sigurno u prigodi popravka i otvaranja tih vrata. Crkvu je g. 1850. oštetio grom te je obnov­ljena i nešto povišena. Jednako je i kasnije crkva bila više puta djelomično popravljana kao g. 1854, 1925, 1963, 1978, 1996, te konačno temeljito 2011. Na pročelju uz vrata su dva prozorčića a iznad je kamena nadstrešnica. Po sredini pročelja je 7-latična ruža. Na vrhu je kameni križ. Uz crkvu je g. 1878. sagrađen zvonik s tri zvona koja su bila oduzeta za I. svjetskog rata. Nakon rata 1924, nabavljena su tri nova zvona posvećena Imenu Isusovu, Imenu Marijinu i sv. Josipu (J. Cukrov).
Veliki mramorni oltar podignut je g. 1881. s Kristovim kipom – Imena Isusova (Tirol), nabavljen g. 1912. U lađi je mramorni oltar Gospe od milosti. U niši je kip sv. Ante i sv. Ivana Krstitelja. Na zidu visi stara slika Gospina koju je naslikao fra Alfonz Talaja. U crkvi ima srebreno procesionalno raspelo, mletački rad XVIII. stoljeća, danas na velikom oltaru.Oko crkve je groblje koje je opasano novoizrađenim kamenim zidom i nogostupom koji vodi od novoizgrađene mrtvačnice (2010) do crkve.

Kad navratim u selo Miljevo
štovati ću Ime Isusovo.

 
© 2013 Mirko Malenica
Sva prava pridržana.